VI hjælper dig igennem det hele.

Vi ser det som vores fornemste opgave at give dig en rådgivning, som skaber værdi for dig og formidle den til dig i et sprog, der er til at forstå.

Vi  har etableret advokatkontor i Skive og Selde, men vi hjælper dig også gerne selvom du bor længere væk. Vi kan tilbyde rådgivning både pr. telefon, videoopkald og mail.

KONTAKT

PRIVAT

Her er et udpluk af vore arbejdsområder:

Arv og testamente
Bodeling og skilsmisse
Erstatningssager
Forsikringssager
Fremtidsfuldmagter
Køb og salg af fast ejendom
Lejeret
Retssager og tvistløsning
Samvær og forældremyndighed
Strafferet
Tinglysning
Tvangsfjernelser
Ægtepagter

KONTAKT OS HER

PRIVAT

Arv og testamente

Ved du hvem der arver dig? Har du overvejet om du har brug for et testamente? Hvis du ikke har skrevet testamente, så er det arveloven der bestemmer, hvem der kommer til at arve dig. Du har også mulighed for selv at have indflydelse på, hvem der skal arve dig. Det kan du få ved at oprette et testamente. Hvis du er ugift samlevende, skal du være særligt opmærksom på, at din samlever ikke automatisk arver dig. I den situation er det særligt vigtigt at overveje, om der er behov for et testamente. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dine muligheder og dit behov.

KONTAKT

PRIVAT

Bodeling og skilsmisse

Desværre viser det sig nogle gange, at det alligevel ikke var så yndigt at følges ad, og så kan det ske at man bliver skilt. Det er en på alle måder træls begivenhed, og ofte er der mange følelser involveret. Derudover er det også en begivenhed, der har meget stor betydning for privatøkonomien. Det kan derfor være en rigtig god idé at tage en snak med sin advokat om mulighederne. Vi kan f.eks. bistå med kommunikationen med den tidligere ægtefælle, med at udarbejde en bodelingsoverenskomst eller forhandle en bodelingsoverenskomst og skilsmissevilkår i øvrigt med den tidligere ægtefælle og dennes eventuelle advokat. Vi kan også rådgive dig om pension og skat i forbindelse med skilsmisse. Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om dine muligheder og dit behov.

KONTAKT

PRIVAT

Dødsboer

Ved et dødsfald skal man, udover sorgen savnet ved at have mistet en nærtstående, også forholde sig til en masse praktiske spørgsmål, blandt andet arven efter afdøde. Der vil ofte også være forskellige skattemæssige følger af den valgte skifteform. Vi kan derfor f.eks. hjælpe med valg af hvordan boet skal behandles, kommunikation med skifteretten og bistå med udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse. Kontakt os gerne for en uforpligtende vejledning om mulighederne.

KONTAKT

Erstatningssager

Nogle gange kommer man til skade eller får noget ødelagt uden at det er ens egen skyld. Så kan der være en mulighed for at få erstatning, hvis betingelserne er opfyldte. Det er de som hovedregel, hvis der er en ansvarlig skadevolder, der har handlet (eller undladt at handle) og det er uagtsomt eller forsætligt (med vilje). Det skal samtidig også være det, der er årsagen til skaden. Desuden skal skaden være en påregnelig følge af handlingen, dvs. at man skulle kunne forudset at der ville opstå en skade af denne type. Det er også en betingelse, at der er tale om et tab, der kan gøres op i penge.

Ved f.eks. trafikuheld kan du også have mulighed for at få erstatning selvom det er dig, der er skyld i ulykken. Det skyldes, at der her er det der kaldes objektivt ansvar, og at alle biler skal være omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring.

Det kan f.eks. være en ting, der skal erstattes, eller måske har du haft et tab af arbejdsindtægt eller erhvervsevne. Vi kan hjælpe dig med at gøre dit tab op og undersøge hvilke beviser, du skal bruge, ligesom vi kan hjælpe dig med kontakt til forsikringsselskaber mv. Vi kan føre din sag for dig ved det relevante erstatningsnævn eller ved domstolene. Vi kan også bistå dig, hvis du er skadevolderen og er blevet mødt med et erstatningskrav.

Hvis du er i tvivl om din retsstilling er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

KONTAKT

PRIVAT

Fremtidsfuldmagter

Ved du hvad der sker, hvis du bliver dement eller af en anden grund ikke længere er i stand til at tage vare på dine personlige forhold? Hvis du selv vil have indflydelse på, hvad der skal ske i den situation, har du mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt. I den kan du bestemme hvem og i hvilket omfang en eller flere fuldmægtige, som du selv udpeger, kan varetage dine økonomiske og personlige forhold. Du kan give en fremtidsfuldmagt til din ægtefælle eller samlever eller til dine børn, men du kan også give den til en helt tredje. Du kan også vælge at give fuldmagt til økonomiske forhold til en fremtidsfuldmægtig og til personlige forhold til en anden. Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om dine behov og muligheder.

KONTAKT

PRIVAT

Køb og salg af fast ejendom

Den største økonomiske beslutning i de fleste menneskers liv er nok huskøb eller salget af det hus, man ejer. Derfor er det også en rigtig god idé at have sin advokat med på råd. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå alle de papirer, du modtager fra ejendomsmægleren og sikrer, at alt er i orden. Vi gennemgår desuden skødet før det anmeldes til tinglysning og refusionsopgørelsen. Hvis du som køber skal sørge for tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelsen, kan vi også hjælpe dig med dette.

KONTAKT

PRIVAT

Lejeret

Bor du til leje eller udlejer du en ejendom? Eller påtænker du at gøre det? Så skal du være opmærksom på de rettigheder og pligter, du får som følge af lejelovens regler. Lejeloven indeholder mange faldgruber for både udlejer og lejer, og det er derfor en god idé at tale med sin advokat om det. Jeg kan f.eks. hjælpe dig med gennemgang af din lejekontrakt, uanset om du er lejer eller udlejer. Vi kan også udarbejde en lejekontrakt for dig. Vi kan også bistå dig, hvis din udlejer pludselig vil have dig til at flytte, eller hvis din lejer ikke betaler sin husleje.

KONTAKT

Retssager og konfliktløsning

Nogle gange er en konflikt gået så meget i hårdknude, at der er behov for hjælp udefra. Det hører til blandt advokatens kerneopgaver at bistå med konfliktløsning. Vi kan hjælpe dig med forligsforhandling med modparten, og hvis sagen ikke kan løses med et forlig, kan vi føre den for dig i retten. I mange tilfælde vil du kunne få dækket dine udgifter (med fradrag af en evt. selvrisiko) fra den retshjælpsforsikring, der er en del af de fleste forsikringer. Der kan også være mulighed for at få fri proces, hvis du opfylder nogle betingelser. Du må meget gerne kontakte od for en drøftelse af dine muligheder. En indledende samtale og vurdering af din sag er uforpligtende og gratis. Hvis du vælger at gå videre med sagen, vil vi også sørge for at søge om dækning fra retshjælpsforsikring og evt. fri proces, hvis det er relevant.

KONTAKT

PRIVAT

Strafferet

Er du blevet sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, er det altid en god idé at kontakte en advokat. Vi kan hjælpe dig med at vurdere grundlaget for sigtelsen eller tiltalen, herunder om der kan være formildende omstændigheder eller andre forhold, der skal bringes frem. Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale, og vi har naturligvis tavshedspligt om det vi taler om.

Da Erik Jegbjerg, udover at være advokat, også har en uddannelse som skibsfører, kan han som noget særligt tilbyde bistand i forbindelse med straffesager, der vedrører overtrædelse af søsikkerhedsloven mv.

KONTAKT

PRIVAT

Tinglysning og pant

– Hvis man vil sikre sine rettigheder overfor andre, kan en af mulighederne være at tinglyse rettigheden. Det kan f.eks. være, at du har udlånt nogle penge mod sikkerhed i et hus eller et andet aktiv. Så er det vigtigt at få tinglyst et pantebrev, ellers risikerer du, at der er andre der får en bedre retsstilling en dig. Vi kan hjælpe både med udformning af pantebrev og tinglysning af det. Det kan også være, at du har modtaget penge i erstatning for en personskade og efterfølgende brugt dem til at købe en bil eller et hus. Så har du mulighed for at få tinglyst en deklaration om kreditorbeskyttelse. Det betyder, at en kreditor ikke vil kunne få udlæg i det. Er du i tvivl om du har behov for at få tinglyst en rettighed, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

KONTAKT

PRIVAT

Ægtepagter

Er du gift eller har du planlagt at blive det, bør du måske også overveje, om du har brug for en ægtepagt. Når du bliver gift, bliver alt hvad du ejer som udgangspunkt delingsformue. Det betyder, at din formue skal deles med ægtefællen ved ægteskabets ophør. Det gælder både ved skilsmisse og dødsfald. Der er dog den vigtige undtagelse, at rimelige pensionsordninger ikke er omfattet af delingen. Der kan være mange gode grunde til, at man ønsker noget andet. Det kan fx være, at man ønsker at sikre den længstlevende bedst muligt, hvis der er børn som I ikke begge er forældre til, og længstlevende derfor ikke uden videre kan sidde i uskiftet bo. Det kan også være, at den ene eller begge ægtefæller driver selvstændig virksomhed. I den situation kan det være mest hensigtsmæssigt at ejerægtefællen kan holde sin virksomhed uden for en bodeling. Det kan også være, at der er meget stor forskel på størrelsen af din og din ægtefælles formue. Eller det kan være, at der er stor forskel på din og din ægtefælles pensionsopsparing. Så kan det være en god idé at tage en snak med en advokat.

Er du gift med en udlænding eller er I begge udlændinge, kan der gælde noget helt andet for jer – derfor vil det altid være en god idé at kontakte en advokat.
Har det ovenstående givet anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis drøftelse.

KONTAKT